ออนเซ็น

ระเบียบการใช้ออนเซ็นของรีสอร์ท

1. ออนเซ็นเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วลา 06.00 – 24.00น. (ไม่มีผู้ดูแลออนเซ็น)
2. ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ใช้ออนเซ็น
2.1 ผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังโรคติดต่อทุกชนิด
2.2 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล
2.3 ผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องมีผู้ปกครองดูแล
3. ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณออนเซ็น
4. ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้น
5. ชำระล้างร่างกายก่อนลงสระออนเซ็นทุกครั้ง
6. ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบริเวณออนเซ็นรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
7. ห้ามลงบ่อออนเซ็นขณะฝนตกโดยเด็ดขาด
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณออนเช็น
9. ห้ามนำแก้วหรือวัสดุสิ่งของที่แตกได้และเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณออนเซ็น
10. ห้ามบ้วนน้ำลาย/เสมหะ หรือปัสสวะลงในออนเซน
11. ใช้ออนเซ็นด้วยความสุภาพไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่นและไม่กระโดดน้ำ
12. หากเกิดอันตรายและเสียหายใดๆต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
13.หากผู้ใช้บริการออนเซ็นทำความเสียหายแก่สระออนเซ็นและทรัพยสินของทางรีสอร์ทเจตนาหรือไม่ก็ตามจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางรีสอร์ท
14.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้าพักเท่านั้น